Vedståelse

Tilbuddet er gældende i 3 måneder.

Betalingsbetingelser

50% ved indgåelse af ordre.

Netto 14 dage. Derefter beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.

Tekniske ændringer

Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden drøftelser med kunden.

Rettigheder

Rapporter, data og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker, tilbud, spørgeskemaer og interviewguider tilhører Wilke.

Ansvar

Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar.

Kvalitetssikring

Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR. Kodeks kan downloades som PDF her.

Alle undersøgelser tilstræbes gennemført efter forskrifterne i ISO 20 252. Læs mere om ISO 20 252 hos Dansk Standard.

Ændringer

Forsinkelser: I tilfælde af ændringer i tidsrammer med mindre end 10 arbejdsdages varsel forbeholder vi os ret til at fakturere for medgået tid og min. 10% af kontraktsummen.

Aflysninger: I tilfælde af aflysning af projekter med mindre end 10 arbejdsdages varsel forbeholder vi os ret til at fakturere for medgået tid og min. 25% af kontraktsummen. 

Offentliggørelse

Wilke har ophavsretten til rapporter m.v. og offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal derfor altid være forsynet med kildeangivelsen: Kilde: Wilke

Opbevaring/fortrolighed

Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Efter to år destrueres undersøgelsesmaterialet.

Såvel Kunden som Wilke A/S og deres medarbejdere, herunder eventuelle underleverandører, forpligter sig til at behandle alle informationer og tilegnet viden, som de i forbindelse med aftalen måtte få kendskab til, fortroligt. Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter aftalens ophør, uanset årsagen hertil.

Lovgivning

Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning.